我何等赞美主

我何等赞美主 我何等赞美主
用我所有的言行荣耀主的圣名
我就是这样赞美主

wo he den zan mei zhu wo he den zan mei zhu
yong wo suo you de yan xing rong yao zhu sheng ming
wo jiu shi zhe yang zan mei zhu我何等感谢主 我何等感谢主
用我一生我一世 如他舍身在十架
我就是这样感谢主


wo he den gang xie zhu wo he den gang xie zhu
yong wo yi sheng wo yi shi ru ta she shen zai shi jia
wo jiu shi zhe yang gang xie zhu


我何等爱慕主 我何等爱慕主
用我一生我一世 如光照耀四周
我就是这样爱慕主


wo he den ai mu zhu wo he den ai mu zhu
yong wo yi shen wo yi shi ru kuan zhao yao shi chou
wo jiu shi zhe yang ai mu zhu