当转眼仰望耶稣 (dang zhuan yan yang wan Ye Su)

当转眼仰望耶稣
定睛在祂奇妙慈容

dang zhuan yan yang wan Ye Su
ding jing zai ta qi miao chi rong


在救主荣耀恩典大光中
世上事必然显为虚空

zai jiu zhu rong yao en dian da guang zhong
shi shang shi bi ran xian wei xu kong